Oferta patentynamanewry

sobota, 19 stycznia 2013

Pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach( RONDA) o ruchu okrężnym - różne sytuacje drogowe

 

SUPER PROMOCJE ! Oferta kursu prawa jazdy kat. B - KLIKNIJ !!! 
Zapraszam na Wirtualne Doszkalanie 
Znak C-12 Ruch Okrężny
 
Skrzyżowanie o ruchu okrężnym to takie skrzyżowanie, gdzie ruch odbywa się wokół centralnej wyspy w kierunku pokazanym znakiem nakazu zgodnie z kierunkiem strzałek.
Potocznie zwane RONDEM.

 Zawsze przed wjazdem na rondo zachowaj szczególną ostrożność, zwracaj uwagę, jaka zasada decyduje o pierwszeństwie przejazdu na skrzyżowaniu.

Są trzy możliwości, ogólne zasady pierwszeństwa czyli pierwszeństwo pojazdów jadących z prawej strony, albo znaki drogowe regulujące pierwszeństwo przejazdu na rondzie A-7 "ustąp pierwszeństwa" lub sygnalizatory świetlne, które kierują ruchem. Ewentualnie osoba kierująca ruchem np. policjant. Pamiętać trzeba o hierarchi ważności znaków i sygnałów drogowych decydujących o pierwszeństwie przejazdu oraz o zachowaniu szczególnej ostrożności wjeżdżając na takie skrzyżowanie jak też o dostosowaniu prędkości pojazdu, żeby zapewnić panowanie nad nim.


 

Przykład ogólnej zasada pierwszeństwa na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym

 
 
Patrząc na oznakowanie ronda widzimy, że nie ma znaków ustalających pierwszeństwo, ani sygnalizatorów świetlnych, stąd obowiązuje zasada ogólnego pierwszeństwa( zasada pierwszeństwa z prawej strony) jak na skrzyżowaniach równorzędnych, gdzie pojazdy szynowe
mają bezwzględne pierwszeństwo przed pojazdami nieszynowymi.
 

stąd 2 i 3 mają pierwszeństwo, następnie 1 i na końcu 4

 
W tej sytuacji na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym, gdzie nie ma znaków ustalających pierwszeństwo przejazdu obowiązują ogólne zasady pierwszeństwa przejazdu tak jak na skrzyżowaniach równorzędnych, a więc zasada pierwszeństwa z prawej strony, gdzie pojazdy szynowe mają pierwszeństwo bez względu na to , z której strony nadjeżdżają.
Przykład ronda ze znakiem ustąp pierwszeństwa


Patrząc na to skrzyżowanie o ruchu okrężnym widać, że tu pierwszeństwo ustalają znaki drogowe
                    stąd pierwszy przejedzie 4, następnie 1, na końcu 3 i 2W tej sytuacji na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym z zastosowanym znakiem ustąp pierwszeństwa przejazdu oznacza pierwszeństwo dla pojazdów znajdujących się na rondzie i zjeżdżających z ronda, przed pojazdami, które na to rondo chcą wjechać. Z tym że pojazdy szynowe zjeżdżające z takiego ronda mają bezwzględne pierwszeństwo przed pojazdami, które na tym rondzie się znajdują. Pojazdy szynowe wjeżdżające na to rondo ustępują pierwszeństwa pojazdom znajdującym się na rondzie. Pojazdy szynowe stosują się do znaku ustąp pierwszeństwa.
 
Przykład skrzyżowania ruch okrężnym kierowanym sygnalizacją świetlnąW tej sytuacji na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym, gdzie sygnalizatory świetlne ogólne kierują ruchem w zasadzie pierwszeństwo nie odbiega od ogólnych zasad zawartych w przepisach. Czyli jadąc w prawo przy zielonym świetle ustępujemy pierwszeństwa pieszym na przejściu dla pieszych lub rowerzystom na przejeździe dla rowerzystów jezdni drogi poprzecznej. Jadąc na wprost mamy zielone światło, czyli pierwszeństwo przejazdu, natomiast skręcając w lewo albo zawracając musimy ustąpić pierwszeństwa tramwajom, pojazdom jadącym z przeciwka na wprost, albo skręcającym w prawo i oczywiście pieszym jezdni drogi poprzecznej na przejściu dla pieszych.


Z tym, że najczęściej na skrzyżowaniach o ruchu okrężnym zastosowane są sygnalizatory bezpośrednio na rondzie i ich powtórzenia za rondem, gdzie oczywiście stosujemy się do sygnałów nadawanych przez sygnalizatory. Zabrania się wjazdu za sygnalizator w przypadku nadawania sygnału czerwonego, a więc nie można przeoczyć tych sygnalizatorów, ale można do sygnalizatora z sygnałem czerwonym dojechać ,tego przy prawej krawędzi jezdni.


 

Pamiętać trzeba też o bezwzględnym pierwszeństwie pojazdów szynowych tramwajów, tam gdzie zastosowany jest sygnalizator ogólny, nie kierunkowy, jeżeli to my skręcamy w lewo na rondzie. Tutaj tramwaj zarówno zjeżdżający z ronda jak i na nie wjeżdżający ma pierwszeństwo przejazdu, wynika to z ogólnych zasad pierwszeństwa, oczywiście jak tramwaj ma sygnał świetlny zezwalający na wjazd lub zjazd z ronda.


 


 

Ronda Turbinowe

 
 
Rondo turbinowe – rodzaj ronda zaprojektowanego w taki sposób, że kierunki z pasa wewnętrznego i zewnętrznego nie przecinają się.
Ponieważ pojazdy są w naturalny sposób kierowane na odpowiednie wyloty ronda zmniejsza to ryzyko kolizji. Ustąpienie pierwszeństwa następuje tylko przy wjeździe na rondo, po czym w żadnym punkcie na rondzie lub przy zjeździe z niego nie występują punkty kolizyjne z innymi pojazdami.
W przeciwieństwie do zwyczajnego ronda nie ma możliwości zmiany pasa ruchu z zewnętrznego na wewnętrzny lub odwrotnie. W zależności od liczby wjazdów i wyjazdów, możliwa jest taka konfiguracja ronda turbinowego, która uniemożliwia zawracanie w jednym z kierunków.
 WAŻNE !!! 


Kierującemu pojazdem zabrania się zgodnie z ustawą:


1) wjeżdżania na skrzyżowanie, jeżeli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy
2) rozdzielania kolumn pieszych

(...) wjeżdżania na przejazd tramwajowy , jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdyWAŻNE !!!


Skrzyżowania a przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów
Zazwyczaj na skrzyżowaniach usytuowane są przejścia dla pieszych lub przejazdy dla rowerzystów. Pamiętać trzeba jeśli nie są wyposażone w sygnalizację świetlną to pieszy będący bądź wchodzący na przejście, lub rowerzysta będący bądź wjeżdżający na przejazd dla rowerzystów mają bezwzględne pierwszeństwo przed pojazdami. Kierujący pojazdem obowiązany jest zachować szczególną ostrożność.

 

POJAZD - środek transportu przeznaczony do poruszania sie po drodze, czyli samochód, tramwaj, motocykl, rower itp.

Z tym że rowerzyście oraz pieszemu zabrania się wjeżdżania, bądź wchodzenia bezpośrednio przed jadący pojazd !


W przypadku przejazdów dla rowerzystów, czy przejść dla pieszych wyposażonych w sygnalizacje świetlną piesi i kierujący rowerami obowiązani są do tych sygnałów się stosować, natomiast bez względu na nadawane sygnały przez sygnalizatory są to dalej oznakowane przejścia i przejazdy dla rowerzystów, a więc szczególna ostrożność zawsze nas obowiązuje !ZASADA SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI - ostrożność polegającą na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu zachowania uczestnika ruchu do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze, w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie.

 
 

 

Zajmowanie właściwego pasa ruchu przed wjazdem na rondo

 
                          wyznaczone  pasy ruchu bez znaków poziomych strzałek kierunkowych przed rondem
 
W zależności od zaplanowanego kierunku jazdy na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym w przypadku więcej jak jednego pasa ruchu bez strzałek kierunkowych (znaków poziomych) musimy zająć właściwy pas ruchu.
Strzałki na foto pokazują dozwolone kierunki jazdy z poszczególnych pasów ruchu w tej sytuacji.
W prawo możemy pojechać tylko z pasa prawego. Na wprost z dowolnego pasa ruchu, z tym że zaleca się jazdę z prawego(jest bezpieczniej), a w lewo lub zawrócić tylko z pasa lewego (najbliższego lewej krawędzi jezdni). Zasada jest taka, iż na rondzie zajmujemy ten pas, z którego na to rondo wjeżdżaliśmy tzn. jeśli wjeżdżam z lewego pasa na rondo to zajmuje pas lewy (wewnętrzny) na rondzie itd.

Zasada ta może być zmieniona znakami poziomymi (strzałki kierunkowe) lub znakami pionowymi (znak uzupełniający dozwolone kierunki jazdy z pasów ruchu) widoczne na zdjęciu.
  
                                      pasy ruchu ze strzałkami kierunkowymi przed rondem i znakiem pionowymW sytuacji, gdy pasy ruchu przed skrzyżowanie o ruchu okrężnym mają strzałki kierunkowe, mamy obowiązek stosować się do znaków poziomych (strzałek kierunkowych). Dozwolone kierunki jazdy z poszczególnych pasów ruchu nakazują strzałki kierunkowe. W zależności od zaplanowanego kierunku jazdy zajmujemy właściwy pas ruchu.

Znak pionowy pokazuje dozwolone kierunki jazdy z pasów ruchu, które pokazuje znak uzupełniający.
 

 

 

Włączanie kierunkowskazów na rondzie (skrzyżowaniu o ruchu okrężnym)

 
 
Na skrzyżowaniach w tym o ruchu okrężnym zamierzając zmienić kierunek jazdy stosujemy się do ogólnych zasad wynikających z ustawy :
 
 
 
Art. 22.

1. Kierujący pojazdem może zmienić kierunek jazdy lub zajmowany pas ruchu tylko z zachowaniem szczególnej ostrożności.

2. Kierujący pojazdem jest obowiązany zbliżyć się:

1) do prawej krawędzi jezdni – jeżeli zamierza skręcić w prawo;

2) do środka jezdni lub na jezdni o ruchu jednokierunkowym do lewej jej krawędzi  jeżeli zamierza skręcić w lewo.

 

 

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, jeżeli wymiary pojazdu uniemożliwiają skręcenie zgodnie z zasadą określoną w tym przepisie lub dopuszczalna jest jazda wyłącznie w jednym kierunku.4. Kierujący pojazdem, zmieniając zajmowany pas ruchu, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po pasie ruchu, na który zamierza wjechać, oraz pojazdowi wjeżdżającemu na ten pas z prawej strony.5. Kierujący pojazdem jest obowiązany zawczasu i wyraźnie sygnalizować zamiar zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu oraz zaprzestać sygnalizowania niezwłocznie po wykonaniu manewru.(....) 


Podstawowym obowiązkiem kierującego pojazdem zbliżającym się do skrzyżowania jest zajęcie odpowiedniego pasa ruchu w zależności od zamierzonego kierunku jazdy oraz zawczasu wyraźne zasygnalizowanie kierunku jazdy.
RONDO BEZ SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ

Sygnalizowanie przed wjazdem na rondo i na nim nie powinno odbiegać od ogólnych zasad przewidzianych dla zwykłych skrzyżowań. Należy kierować się zasadą, że włączony na rondzie lewy kierunkowskaz dopóty, dopóki nie zostanie przełączony na prawy, wyraźnie informuje, dokąd pojazd podąża.
Jeśli zamierzamy jechać w prawo na rondzie zawczasu i wyraźnie włączamy prawy kierunkowskaz i właściwie z tym kierunkowskazem jedziemy przez rondo w prawo.
Jeśli zamierzamy jechać na wprost na wjeździe nie włączamy żadnego kierunkowskazu, sygnalizujemy jedynie zamiar wyjazdu ze skrzyżowania zawczasu i wyraźnie.
Jeśli zamierzamy skręcić w lewo bądź zawrócić na rondzie przed wjazdem zawczasu włączamy lewy kierunkowskaz, następnie zawczasu i wyraźnie sygnalizujemy wyjazd z ronda prawym kierunkowskazem.
Oczywiście zajmować trzeba właściwe pasy ruchu w zależności od zaplanowanego kierunku jazdy (opisane wyżej)RONDO Z SYGNALIZACJĄ ŚWIETLNĄ

Tutaj zasady nie odbiegają od ogólnych zasad obowiązujących przy zmianie kierunku jazdy.
Zamiar skrętu w prawo sygnalizujemy zawczasu prawym kierunkowskazem, jeśli jedziemy na wprost nie włączamy żadnego kierunkowskazu, natomiast jeśli zamierzamy skręcić w lewo, albo zawrócić włączamy zawczasu tylko lewy kierunkowskaz.

Rondo z punktu widzenia geometrycznego może mieć małą wyspę centralną, ronda rozległe, dużą wyspę centralną. Są też ronda, w których ruch odbywa się dookoła placu. Na każdym z tych rondo kierujący musi realizować  wymienione zasady posługiwania się kierunkowskazami dostosowując je do budowy ronda czy warunków ruchu na nim. Jeżeli np. rondo ma wyspę o bardzo dużej średnicy, albo duży plac, wokół których kierujący pojazdem porusz się na odcinkach o dużej długości, wówczas, kierując się zdrowym rozsądkiem, może przerwać sygnalizowanie lewym kierunkowskazem. 
 
 

 Zasady pierwszeństwa na skrzyżowaniach o ruchu okrężnym
  Zajmowanie właściwego pasa ruchu na rondzie
  Sygnalizowanie zmiany kierunku jazdy na rondzie
  Skrzyżowanie o ruchu okrężnym zasady pierwszeństwa przejazdu
 
 
 
 
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz