Osoba kierująca ruchemSygnały / Postawy kierującego ruchem na skrzyżowaniu

Do dawania poleceń i sygnałów w ruchu drogowym są uprawnione następujące osoby:
  • policjant,
  • żołnierz  (Żandarmerii Wojskowej) zabezpieczający przemarsz lub przejazd kolumny wojskowej albo w razie akcji związanej z ratowaniem życia lub mienia,
  • żołnierz straży granicznej w strefie nadgranicznej,
  • inspektorzy transportu drogowego
  • służba celna
  • strażnik gminny (miejski)
  • strażak państwowej straży pożarnej w miejscu prowadzenia akcji ratowniczej
  • pracownik kolejowy na przejeździe kolejowym,
  • pracownik zarządu drogi lub inna osoba wykonująca roboty na drodze na zlecenie lub za zgodą zarządu drogi,
  • osoba nadzorująca bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię w wyznaczonym miejscu.
Wymienione osoby powinny być łatwo rozpoznawalne i widoczne z odpowiedniej odległości, zarówno w dzień, jak i w nocy.
Do kierowania ruchem na skrzyżowaniach uprawnieni są policjanci oraz żołnierze Żandarmerii Wojskowej w określonych sytuacjach. 
Sygnały dawane przez kierującego ruchem są wyrażane odpowiednią postawą lub za pomocą rąk

  

 Postawa, w której kierujący ruchem zwrócony jest przodem lub tyłem do nadjeżdżających pojazdów oznacza zakaz wjazdu na skrzyżowanie lub odcinek drogi za osobą kierującą ruchem, a dla pieszych - zakaz wejścia na jezdnię. Sygnał ten jest odpowiednikiem świetlnego sygnału czerwonego.
JEDŹ !
 Postawa, w której kierujący ruchem zwrócony jest bokiem do nadjeżdżających pojazdów, oznacza zezwolenie na wjazd na skrzyżowanie lub odcinek drogi za osobą kierującą ruchem, a dla pieszych - zezwolenie na wejście na jezdnię. Sygnał jest odpowiednikiem sygnału zielonego.
PRZYGOTUJ SIĘ DO JAZDY ! 

Postawa kierującego ruchem, gdzie stoi do nas przodem, lub tyłem i unosi rękę do góry oznacza przygotowanie się do jazdy, jednoczesny jeszcze zakaz wjazdu na skrzyżowanie i mającą nastąpić zmianę dotychczas nadawanego sygnału. Dla uczestników ruchu, dla których ruch był zamknięty, oznacza, że za chwilę będzie dawany sygnał zezwalający na wjazd lub wejście. Odpowiednik sygnału czerwonego z żółtym.


  

ZAKAZ WJAZDU NA SKRZYŻOWANIE !
Postawa kierującego ruchem, gdzie stoi do nas bokiem i unosi rękę do góry oznacza zakaz wjazdu na skrzyżowanie i mającą nastąpić zmianę dotychczas nadawanego sygnału. Dla uczestników ruchu, dla których ruch był otwarty, oznacza, że jest dawany sygnał zabraniający na wjazd lub wejście. Odpowiednik sygnału żółtego.

ZAKAZ WJAZDU ZA OSOBĄ KIERUJĄCĄ RUCHEM !

Ręka osoby kierującej ruchem wyciągnięta poziomo, poprzecznie do kierunku jazdy zbliżających się pojazdów, oznacza zakaz wjazdu na skrzyżowanie lub odcinek drogi za osobą kierującą ruchem
  


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

FACEEBOOK