wtorek, 20 lipca 2021

Pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach - różne sytuacje drogowe


   

Zasady pierwszeństwa przejazdu

Hierarchia ważności znaków i sygnałów drogowych


Znaki drogowe ustalające pierwszeństwo


Sygnalizowanie zmiany kierunku jazdy

  
Znak ustąp pierwszeństwa a stop jaka różnica?
Pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach trzeba zacząć od podstawowych definicji:
Podstawowe definicje :

pojazd - środek transportu przeznaczony do poruszania sie po drodze
skrzyżowanie – przecięcie się w jednym poziomie dróg mających jezdnię, ich połączenie lub rozwidlenie, łącznie z powierzchniami utworzonymi przez takie przecięcia, połączenia lub rozwidlenia; określenie to nie dotyczy przecięcia, połączenia lub rozwidlenia drogi twardej z drogą gruntową, z drogą stanowiącą dojazd do obiektu znajdującego się przy drodze lub z dro-gą wewnętrzną;
przejście dla pieszych – powierzchnię jezdni, drogi dla rowerów lub torowiska przeznaczoną do przechodzenia przez pieszych, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi;
przejazd dla rowerzystów – powierzchnię jezdni lub torowiska przeznaczoną do przejeżdżania przez rowerzystów, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi;
szczególna ostrożność – ostrożność polegającą na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu zachowania uczestnika ruchu do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze, w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie;
ustąpienie pierwszeństwa – powstrzymanie się od ruchu, jeżeli ruch mógłby zmusić innego kierującego do zmiany kierunku lub pasa ruchu albo istotnej zmiany prędkości, a pieszego do zatrzymania się, zwolnienia lub przyspieszenia kroku;
ruch kierowany – ruch otwierany i zamykany za pomocą sygnalizacji świetlnej albo przez uprawnioną osobę;
droga twarda - Jest to droga z jezdnią o nawierzchni bitumicznej (asfaltowej), betonowej, kostkowej, klinkierowej, brukowcowej, z płyt betonowych, kamienno - betonowych  o długości co najmniej 20 metrów.
Inne drogi są drogami gruntowymi.
Droga twarda z drogą gruntową nie tworzą skrzyżowania , gdzie pierwszeństwo ma pojazd będący na drodze twardej. Nie tworzy też skrzyżowania przecięcie się drogi twardej z drogą wewnętrzną, z drogą w  strefie ruchu (czyli wewnętrzną), lub drogą dojazdową do posesji.
Natomiast dwie drogi gruntowe tworzą skrzyżowanie

Zasada ogólna pierwszeństwa na skrzyżowaniach

TAK TO BRZMI W USTAWIE :

1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do skrzyżowania, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony, a jeżeli skręca w lewo – także jadącemu z kierunku przeciwnego na wprost lub skręcającemu w prawo.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do pojazdu szynowego, który ma pierwszeństwo w stosunku do innych pojazdów, bez względu na to, z której strony nadjeżdża.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się również w razie przecinania się kierunków ruchu poza skrzyżowaniem.
Bardzo ważne jest by stosować zasadę ograniczonego zaufania do innych uczestników ruchu drogowego :

Art.4

Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze mają prawo liczyć, że inni uczestnicy tego ruchu przestrzegają przepisów ruchu drogowego, chyba że okoliczności wskazują na możliwość odmiennego ich zachowania.

Zajęcie odpowiedniego pasa ruchu i przejazd przez skrzyżowanie


Bardzo ważne jest, jak zbliżamy się do skrzyżowania, aby zająć właściwy pas ruchu zgodnie z zamierzonym kierunkiem jazdy. Bez względu na to, czy pasy ruchu są wyznaczone na jezdni, czy nie stosuje się zasadę jazdy na wprost z każdego pasa ruchu, skręcania w prawo tylko z prawego pasa ruchu i skręcanie w lewo bądź zawracanie tylko z lewego, skrajnego pasa ruchu.
Zasada ta może być zmieniona znakami poziomymi strzałkami kierunkowymi namalowanymi na pasach ruchu,
lub znakiem uzupełniającym wskazującym dozwolone kierunki na pasach ruchu do przejazdu przez skrzyżowanie

Skrzyżowanie równorzędne

   - to takie skrzyżowanie, gdzie pierwszeństwo ustalone jest ogólnymi zasadami pierwszeństwa, a więc nie ma tu znaków ustalających pierwszeństwo, nie ma sygnalizatorów świetlnych i osoby uprawnionej do kierowania ruchem
Znak ostrzegawczy skrzyżowanie dróg nie reguluje pierwszeństwa, tylko ostrzega o zbliżaniu się do skrzyżowania, gdzie pierwszeństwo ustalają zasady ogólne. Znak ustawiany jest tam, gdzie skrzyżowanie jest niewidoczne, albo może zaskoczyć kierujących.


skrzyżowanie równorzędne
W tej sytuacji na skrzyżowaniu równorzędnym jadąc na wprost mam obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdom jadącym z prawej strony
skrzyżowanie równorzędne
W tej sytuacji na skrzyżowaniu równorzędnym jadąc w lewo mam obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdom wjeżdżającym na to skrzyżowanie z prawej strony i jadącym z przeciwka na wprost lub skręcającym w prawo
skrzyżowanie równorzędne
W tej sytuacji jadąc w prawo na skrzyżowaniu równorzędnym mam pierwszeństwo przed innymi pojazdami dlatego, że inne pojazdy mają mnie z przeciwka, albo z prawej strony. Na oznakowanym przejściu dla pieszych pierwszeństwo pieszego będącego na tym przejściu oraz skręcając pierwszeństwo pieszego przechodzącego jezdnię drogi poprzecznej będącego na jezdni na skrzyżowaniu.

poza skrzyżowaniem
W tej sytuacji poza skrzyżowaniem skręcając w lewo (na parking, w bramę, w drogę gruntową itp.) mam obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdom jadącym z przeciwka na wprost lub skręcającym w prawo

Skrzyżowania ze znakami pionowymi ustalającymi pierwszeństwo przejazdu

Znaki pionowe, które ostrzegają o skrzyżowaniach i ustalają pierwszeństwo przejazdu to :
kliknij na obraz w celu powiększenia
Znaki obowiązują na najbliższym skrzyżowaniu. Tabliczki zastosowane do znaków oznaczają przebieg drogi z pierwszeństwem, gdzie  kreska grubsza oznacza drogę z pierwszeństwem przejazdu a kreska cieńsza drogę podporządkowaną. Znaki ustalające pierwszeństwo czyli znaki :
droga z pierwszeństwem przejazdu
               
znak ustąp pierwszeństwa      znak STOP
różnią się od pozostałych znaków pionowych kształtem z uwagi na ich rangę, żeby można było je łatwo odróżnić na przykład jak będą zasypane śniegiem, błotem lub widoczne od strony "pleców" z uwagi na ważność tych znaków.
Znak STOP zastosowany na skrzyżowaniu oznacza ustąp pierwszeństwa i zakaz przejechania przez skrzyżowanie bez zatrzymania się. Znak STOP ustawiany jest na skrzyżowaniach, gdzie jest ograniczona widoczność np. przez skrajnie budynku, zasłaniające drogę drzewa, drogi  krzyżują się pod kątem ostrym itp.


              Różne sytuacje drogowe

      Skrzyżowania ze znakami pionowymi i poziomymi ustalającymi pierwszeństwo przejazdu  :

znak pionowy ustąp pierwszeństwa
znak poziomy linia warunkowego zatrzymania z trójkątów ustąp pierwszeństwa
znak stop
znak poziomy linia bezwzględnego zatrzymania ze znakiem stop
W tej sytuacji znak ustąp pierwszeństwa lub znak stop oznacza, iż na najbliższym skrzyżowaniu obowiązek ustąpienia pierwszeństwa pojazdom z lewej i z prawej strony. Jezdnia w układzie poziomym to droga z pierwszeństwem. Skręcając w lewo dodatkowo pierwszeństwo przejazdu dla pojazdów jadących z przeciwka na wprost lub skręcającym w prawo
W tej sytuacji znak droga z pierwszeństwem przejazdu oznacza pierwszeństwo przejazdu na najbliższym skrzyżowaniu jadąc na wprost lub w prawo. Skręcając w lewo obowiązek ustąpienia pierwszeństwa pojazdom jadącym z przeciwka na wprost lub skręcającym w prawo.
Taki zestaw znaków oznacza koniec drogi z pierwszeństwem przejazdu i ustąp pierwszeństwa na najbliższym skrzyżowaniu. Znak koniec drogi z pierwszeństwem przejazdu nie powinien występować sam, żeby w okresie zimowym po zasłonięciu śniegiem nie pomylił się z drogą z pierwszeństwem przejazdu.
W tej sytuacji znak ostrzegawczy skrzyżowanie z drogami podporządkowanymi z prawej i z lewej strony oznacza pierwszeństwo przejazdu na najbliższym skrzyżowaniu jadąc na wprost lub w prawo. Skręcając w lewo obowiązek ustąpienia pierwszeństwa pojazdom jadącym z przeciwka na wprost lub skręcającym w prawo.
Zastosowanie takiej tabliczki pod znakiem ostrzegawczym oznacza, iż drogi podporządkowane nie przebiegają współosiowo
Znak ostrzegawczy skrzyżowanie z drogą podporządkowaną z prawej strony oznacza pierwszeństwo na najbliższym skrzyżowaniu jadąc prosto
Znak skrzyżowanie z drogą podporządkowaną po lewej stronie oznacza pierwszeństwo na najbliższym skrzyżowaniu dla pojazdów jadących na wprost. Jednak skręcając w lewo na tym skrzyżowaniu mamy obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdom jadącym z przeciwka na wprost lub skręcającym w prawo na tym skrzyżowaniu.
Znak wlot drogi jednokierunkowej, podporządkowanej po prawej stronie oznacza pierwszeństwo na najbliższym skrzyżowaniu dla pojazdów jadących na wprost tą drogą. Jednocześnie zakaz skrętu w prawo na skrzyżowaniu, bo jest to droga jednokierunkowa.
Znak wlot drogi jednokierunkowej, podporządkowanej po lewej stronie oznacza pierwszeństwo na najbliższym skrzyżowaniu dla pojazdów jadących na wprost tą drogą. Jednocześnie zakaz skrętu w lewo na skrzyżowaniu, bo jest to droga jednokierunkowa.
W tej sytuacji tabliczka zastosowana pod znakiem ustąp pierwszeństwa przejazdu pokazuje przebieg drogi z pierwszeństwem przejazdu (kreska grubsza)oraz dróg podporządkowanych (kreski cieńsze). Zgodnie ze znakiem i tabliczką ustępujemy pierwszeństwa pojazdom na drodze głównej oraz pojazdom na drodze podporządkowanej z prawej strony bo mamy je z prawej strony (zasada pierwszeństwa prawej ręki).
W tej sytuacji tabliczka zastosowana pod znakiem ustąp pierwszeństwa przejazdu pokazuje przebieg drogi z pierwszeństwem przejazdu (kreska grubsza). Zgodnie ze znakiem i tabliczką ustępujemy pierwszeństwa pojazdom na drodze głównej oraz mamy pierwszeństwo przed pojazdami na drodze podporządkowanej po lewej stronie, gdyż te pojazdy mają nas po swojej prawej stronie.
Zamiast znaku ustąp pierwszeństwa  w powyższych przykładach może być zastosowany znak STOP (czyli ustąp pierwszeństwa) co nie zmienia zasad pierwszeństwa, jednak pamiętać trzeba, że jest zakaz przejechania przez skrzyżowanie bez zatrzymania się.
W tej sytuacji jesteśmy na drodze z pierwszeństwem przejazdu, której przebieg przedstawia tabliczka umieszczona pod znakiem droga z pierwszeństwem przejazdu. Oznacza to pierwszeństwo przed pojazdami na drodze podporządkowanej z prawej strony i z przeciwka, a także pierwszeństwo przed pojazdami  będącymi na drodze z pierwszeństwem po lewej stronie, gdyż w stosunku do nas mają nas z prawej strony.
                                 
W tej sytuacji jesteśmy na drodze z pierwszeństwem przejazdu, której przebieg przedstawia tabliczka umieszczona pod znakiem droga z pierwszeństwem przejazdu. Oznacza to pierwszeństwo przed pojazdami na drodze podporządkowanej z lewej strony i z przeciwka, oraz ustąpienie pierwszeństwo pojazdom wjeżdżającym na to skrzyżowanie z prawej strony z drogi z pierwszeństwem przejazdu zgodnie z zasadą prawej strony

Program jest bardzo przydatny w procesie przyswajania wiedzy z zakresu kodeksu drogowego. Zawiera pełny, ujednolicony tekst Kodeksu Drogowego, w sposób przyjazny pozwala na przyswajanie wiedzy z zakresu znaków i sygnałów drogowych, posiada również moduł sprawdzający wiedzę z zakresu pierwszeństwa przejazdu. Szczególnie ten ostatni element wydaje się ciekawy z racji sposobu prezentacji sytuacji drogowych. Sytuacje są bowiem widoczne z perspektywy kierowcy co wydaje się mieć większe przełożenie na realne poruszanie się po drogach i skrzyżowaniach niż "krzyżówki" w rzucie jaki oglądamy zwykle w podręcznikach oraz podczas testów teoretycznych.


Skrzyżowania o ruchu kierowanym sygnalizacją świetlną

Sygnały świetlne dla kierujących pojazdami

 Sygnalizatory S-1 kolejność wyświetlania

Sygnały świetlne nadawane przez sygnalizator S-1 oznaczają:
Sygnał zielony —zezwolenie na wjazd za sygnalizator
Sygnał zielony nie zezwala na wjazd za sygnalizator, jeżeli:
-  ruch pojazdu utrudniałby opuszczenie jezdni pieszym lub rowerzystom
- ze względu na warunki ruchu na skrzyżowaniu lub za nim opuszczenie skrzyżowania  nie byłoby możliwe przed zakończeniem nadawania sygnału zielonego

Sygnał żółty —zakaz wjazdu za sygnalizator, chyba że w chwili zapalenia tego sygnału pojazd znajduje się tak blisko sygnalizatora, że nie może być zatrzymany przed nim bez gwałtownego hamowania.

Sygnał ten oznacza jednocześnie, że za chwilę zapali się sygnał czerwony
Sygnał czerwony —zakaz wjazdu za sygnalizator
Sygnały czerwony i żółty, nadawane jednocześnie przygotowanie się do jazdy — zakaz wjazdu za sygnalizator.  Sygnały te oznaczają także, że za chwilę zapali się sygnał zielony.
Sygnalizatory świetlne (trójkomorowe) zastosowane na skrzyżowaniach służą do kierowania ruchem.
   Na skrzyżowaniach kierowanych sygnalizatorem S-1 ogólnym, niekierunkowym pierwszeństwo w zasadzie nie odbiega od ogólnych norm zawartych w przepisach. Sygnał zielony oznacza zezwolenia na wjazd za sygnalizator w prawo, gdzie ustępujemy pierwszeństwa pieszym jezdni drogi poprzecznej, na wprost  i w tym kierunku  mamy pierwszeństwo oraz w lewo lub zawrócić , gdzie bezwzględnie ustępujemy pierwszeństwa pojazdom jadącym z przeciwka na wprost lub skręcającym w prawo i pieszym jezdni drogi poprzecznej.
                             sygnalizator do warunkowego skrętu S-2 w kierunku pokazanym strzałką
Na skrzyżowaniach kierowanych sygnalizatorem S-2 dodatkowo mamy możliwość skrętu warunkowego w kierunku podanym strzałką. W sytuacji, gdy sygnalizator wyświetla sygnał czerwony z zieloną strzałką możemy skręcić w kierunku podanym strzałką w najbliższą jezdnię pod warunkiem zatrzymania się przed sygnalizatorem i nie utrudniając ruchu pieszym i pojazdom dla których ruch jest otwarty.
W przypadku nadawania sygnału czerwonego na sygnalizatorze S-2 wraz z zieloną strzałką skierowaną w lewo sygnalizator taki zezwala na zawracanie, chyba że znaki pionowe tego zabraniają.
 kliknij żeby powiększyć
SYGNALIZATORY KIERUNKOWE S-3
 
  Na skrzyżowaniach kierowanych sygnalizatorem  S-3 nie ustala się pierwszeństwa. Są to sygnalizatory kierunkowe, bezkolizyjne, a więc w przypadku nadawania sygnału zielonego ruch otwarty jest w kierunkach wskazanych przez sygnalizatory (strzałkami).
Sygnalizator kierunkowy do skrętu w lewo ZABRANIA ZAWRACANIA !!!
Sygnalizatory do skrętu w lewo, bądź zawracania mogą być umieszczone tylko przy lewej krawędzi jezdni i dotyczą tylko skręcających w tych kierunkach.
Zasady przejazdu na  skrzyżowaniach z sygnalizatorem ogólnym i sygnalizatorem kierunkowym:
Art. 5.
1. Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani stosować się do poleceń i sygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli, sygnałów świetlnych oraz znaków drogowych, nawet wówczas, gdy z przepisów ustawy wynika inny sposób zachowania niż nakazany przez te osoby, sygnały świetlne lub znaki drogowe.

(...)

3. Sygnały świetlne mają pierwszeństwo przed znakami drogowymi regulującymi pierwszeństwo przejazdu.
W zależności od zastosowanej organizacji ruchu przed skrzyżowaniem mogą być zastosowane tylko sygnalizatory ogólne S-1 , tylko sygnalizatory kierunkowe S-3 lub oba ich rodzaje.
Z tym że, sygnalizatory kierunkowe dotyczą tylko wskazanego przez sygnalizator kierunku jazdy, natomiast sygnalizator ogólny pozostałych kierunków. Sygnały nadawane przez sygnalizator znajdujący się po prawej stronie jezdni lub nad nią dotyczy jadących na wszystkich pasach ruchu. Sygnalizatory te mogą być powtórzone po lewej stronie jezdni
natomiast sygnalizator kierunkowe tylko dla pojazdów skręcających w lewo lub w lewo i zawracających może nie być umieszczony po prawej stronie jezdni.
Sygnalizatory umieszczone nad pasami ruchu dotyczą tylko tych pasów ruchu nad którymi są zawieszone.
Zbliżając się do skrzyżowania należy zająć właściwy pas ruchu w zależności od wybranego kierunku jazdy i zlokalizować właściwy sygnalizator.
Zbliżając się do takiego skrzyżowania mamy obowiązek zachować szczególną ostrożność
Sygnalizator ogólny S-1, czyli ogólne zasady, skręcając w lewo ustępujemy pierwszeństwa pojazdom jadącym z przeciwka na wprost lub skręcającym w prawo.
Pierwszeństwo  dla pieszych lub rowerzystów jezdni drogi poprzecznej będących na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów w przypadku skręcania w lewo lub prawo. Skręcając w lewo czy w prawo pierwszeństwo dla pieszego będącego na jezdni drogi poprzecznej nawet jak nie ma wyznaczonego przejścia dla pieszych.
bez tabliczki do skrętu bezkolizyjnego
z tabliczką do skrętu bezkolizyjnego
W przypadku, gdy inny pojazd z przeciwka skręca w lewo nie ustala się pierwszeństwa , gdyż jest to skręt bezkolizyjny, najczęściej stosowany skręt na skrzyżowaniach tego typu, czy równorzędnych, chyba że tabliczka
nakazuje skręt kolizyjny, na tzw. zakładkę wtedy pierwszeństwo pojazdów jadących z przeciwka.

Sygnalizatory kierunkowe do kierowania ruchem i dozwolone kierunki jazdy w przypadku nadawania sygnału zielonych strzałek to:

sygnalizatory kierunkowe - kliknij aby powiększyć
Sygnalizatory kierunkowe dotyczą kierunków wskazanych strzałkami oraz że jest to ruch bezkolizyjny w stosunku do innych pojazdów i pieszych.
Sygnalizatory kierunkowe umieszczone nad pasami ruchu dotyczą tylko tych pasów ruchu nad którymi są zawieszone.
                             sygnalizator kierunkowy do skrętu w lewo zabrania zawracania

Przykłady skrzyżowań z tramwajami i pierwszeństwa przejazdu

Zgodnie z rozporządzeniem & 95 :
4. Kierujący pojazdem szynowym skręcający na skrzyżowaniu o ruchu kierowanym sygnałami świetlnymi może je opuścić, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 2—4 (czyli żółty sygnał i czerwony z żółtym), pod  warunkiem ustąpienia pierwszeństwa uczestnikom ruchu poruszającym się na wprost.
Przepisu nie stosuje się na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym oznaczonym znakiem C-12 (ruch okrężny)
 
Zgodnie z rozporządzeniem w tej sytuacji pojazd jadący na wprost (pojazd 1) ma pierwszeństwo przed skręcającym pojazdem szynowym (2) bo jedzie prosto. Natomiast w sytuacji gdyby pojazd (1) skręcał w lewo już pierwszeństwo ma skręcający pojazd szynowy (2).
W tej sytuacji zastosowanie mają przepisy ogólne, gdzie pierwszeństwo ma pojazd szynowy w stosunku do nieszynowych, jeśli są na tej samej drodze.
W tej sytuacji na skrzyżowaniu dróg równorzędnych obowiązują ogólne zasady, a więc pierwszeństwo ma pojazd szynowy, bez względu na to, z której strony nadjeżdża przed pojazdami nieszynowymi
W tej sytuacji pojazd 1 skręcający w lewo ustępuje  pierwszeństwa pojazdom jadącym z przeciwka na wprost i skręcającym w prawo i pojazdom szynowym
 Skrzyżowanie o ruchu okrężnym pierwszeństwa
Skrzyżowanie o ruchu okrężnym to takie skrzyżowanie, gdzie ruch odbywa się wokół centralnej wyspy w kierunku pokazanym znakiem nakazu  zgodnie z kierunkiem strzałek.
W tej sytuacji na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym, gdzie nie ma znaków ustalających pierwszeństwo przejazdu obowiązują ogólne zasady pierwszeństwa przejazdu tak jak na skrzyżowaniach równorzędnych, a więc zasada pierwszeństwa z prawej strony, gdzie pojazdy szynowe mają pierwszeństwo bez względu na to , z której strony nadjeżdżają.
W tej sytuacji na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym z zastosowanym znakiem ustąp pierwszeństwa przejazdu oznacza pierwszeństwo dla pojazdów znajdujących się na rondzie i zjeżdżających z ronda, przed pojazdami, które na to rondo chcą wjechać. Z tym że pojazdy szynowe zjeżdżające z takiego ronda mają bezwzględne pierwszeństwo przed pojazdami, które na tym rondzie się znajdują. Pojazdy szynowe tramwaje wjeżdżające na to rondo stosują się do znaku ustąp pierwszeństwa i ustępują pierwszeństwa pojazdom znajdującym się na rondzie.
W tej sytuacji na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym, gdzie sygnalizatory świetlne ogólne regulują pierwszeństwo przejazdu w zasadzie pierwszeństwo nie odbiega od ogólnych zasad zawartych w przepisach. Czyli jadąc w prawo przy zielonym świetle ustępujemy pierwszeństwa pieszym na przejściu dla pieszych jezdni drogo poprzecznej. Jadąc na wprost mamy zielone światło, czyli pierwszeństwo przejazdu, natomiast skręcając w lewo albo zawracając musimy ustąpić pierwszeństwa tramwajom, pojazdom jadącym z przeciwka na wprost, albo skręcającym w prawo i oczywiście pieszym jezdni drogi poprzecznej na przejściu dla pieszych.
Z tym, że najczęściej na skrzyżowaniach o ruchu okrężnym zastosowane są sygnalizatory bezpośrednio na rondzie i ich powtórzenia za rondem, gdzie oczywiście stosujemy się do sygnałów nadawanych przez sygnalizatory. Zabrania się wjazdu za sygnalizator w przypadku nadawania sygnału czerwonego, a więc nie można przeoczyć tych sygnalizatorów, ale można do sygnalizatora z sygnałem czerwonym dojechać ,tego przy prawej krawędzi jezdni.
Pamiętać trzeba też o bezwzględnym pierwszeństwie pojazdów szynowych tramwajów, tam gdzie zastosowany jest sygnalizator ogólny, nie kierunkowy, jeżeli to my skręcamy w lewo na rondzie. Tutaj tramwaj zarówno zjeżdżający z ronda jak i na nie wjeżdżający ma pierwszeństwo przejazdu, wynika to z ogólnych zasad pierwszeństwa, oczywiście jak tramwaj ma sygnał świetlny zezwalający na wjazd na rondo.

WAŻNE !!!

Kierującemu pojazdem zabrania się:
1) wjeżdżania na skrzyżowanie, jeżeli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;
(....)

    Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu

Zgodnie z ustawą mamy obowiązek :

            Art. 22.

1. Kierujący pojazdem może zmienić kierunek jazdy lub zajmowany pas ruchu tylko z zachowaniem szczególnej ostrożności.
2. Kierujący pojazdem jest obowiązany zbliżyć się:
1) do prawej krawędzi jezdni – jeżeli zamierza skręcić w prawo;
2) do środka jezdni lub na jezdni o ruchu jednokierunkowym do lewej jej krawędzi – jeżeli zamierza skręcić w lewo.
3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, jeżeli wymiary pojazdu uniemożliwiają skręcenie zgodnie z zasadą określoną w tym przepisie lub dopuszczalna jest jazda wyłącznie w jednym kierunku.
4. Kierujący pojazdem, zmieniając zajmowany pas ruchu, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po pasie ruchu, na który zamierza wjechać, oraz pojazdowi wjeżdżającemu na ten pas z prawej strony.
5. Kierujący pojazdem jest obowiązany zawczasu i wyraźnie sygnalizować zamiar zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu oraz zaprzestać sygnalizowania niezwłocznie po wykonaniu manewru.
6. Zabrania się zawracania:
1) w tunelu, na moście, wiadukcie lub drodze jednokierunkowej;
2) na autostradzie;
3) na drodze ekspresowej, z wyjątkiem skrzyżowania lub miejsca do tego przeznaczonego;
4) w warunkach, w których mogłoby to zagrozić bezpieczeństwu ruchu na drodze lub ruch ten utrudnić.
 

WAŻNE !!! Skrzyżowania a przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów

Zazwyczaj na skrzyżowaniach usytuowane są przejścia dla pieszych lub przejazdy dla rowerzystów. Pamiętać trzeba jeśli nie są wyposażone w sygnalizację świetlną to pieszy będący  na przejście, lub rowerzysta  wjeżdżający na przejazd dla rowerzystów mają bezwzględne pierwszeństwo przed pojazdami na jezdni i kierujący pojazdem obowiązany jest przed wjazdem na przejazdy, bądź przejścia zachować szczególną ostrożność. POJAZD - środek transportu przeznaczony do poruszania sie po drodze, czyli samochód, tramwaj, motocykl, rower itp.
Z tym że rowerzyście, ani pieszemu zabrania się wjeżdżania, bądź wchodzenia bezpośrednio przed jadący pojazd.
W przypadku przejazdów dla rowerzystów, czy przejść dla pieszych wyposażonych w sygnalizacje świetlną piesi i kierujący rowerami obowiązani są do tych sygnałów się stosować, natomiast bez względu na nadawane sygnały przez sygnalizatory są to dalej oznakowane przejścia i przejazdy dla rowerzystów, a więc obowiązuje szczególna ostrożność.
Hierarchia ważności znaków i sygnałów drogowych decydujących o pierwszeństwie przejazdu
Tak to brzmi w ustawie:
       Art. 5.
1. Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani stosować się do poleceń i sygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli, sygnałów świetlnych oraz znaków drogowych, nawet wówczas, gdy z przepisów ustawy wynika inny sposób zachowania niż nakazany przez te osoby, sygnały świetlne lub znaki drogowe.

2. Polecenia i sygnały dawane przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli mają pierwszeństwo przed sygnałami świetlnymi i znakami drogowymi.

3. Sygnały świetlne mają pierwszeństwo przed znakami drogowymi regulującymi pierwszeństwo przejazdu.
Sygnały i polecenia wydawane przez osobę kierującą ruchem mają pierwszeństwo przed sygnałami świetlnymi, znakami ustalającymi pierwszeństwo oraz zasadą pierwszeństwa z prawej strony. Mogą być też sprzeczne ze znakami drogowymi lub ogólnymi zasadami
Sygnalizatory świetlne mają pierwszeństwo przed znakami drogowymi ustalającymi pierwszeństwo przejazdu oraz zasadą pierwszeństwa z prawej strony
Znaki pionowe ustalające pierwszeństwo mają pierwszeństwo przez zasadą prawej strony
Jeśli na skrzyżowaniu nie ma osoby kierującej ruchem, sygnalizatorów świetlnych, albo znaków ustalających pierwszeństwo, wtedy o pierwszeństwie decydują ogólne zasady, a więc zasada pierwszeństwa z prawej strony.
Czytaj więcej :


 • ZAPISZ SIĘ NA KURS PRAWA JAZDY KAT B OSK BARTOSZ
 • JAZDY DOSZKALAJĄCE Instruktor
 • Wykłady E-Learning kat. B w domu ZAPRASZAM :)
 • PROMOCJA !!! 1 000 000 mln wyświetleń bloga "patentynamanewry"
 • TESTY kat. ABCD   1. Nowe zasady egzaminu teoretycznego
  2. Zadania na egzaminie na prawo jazdy kat B
  3. Sprawdzenie podstawowych elementów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo jazdy...
  4. Jak włączyć światła zewnętrzne w samochodzie na egzaminie...
  5. Opis kontrolek w samochodzie i ich przeznaczenie
  6. Przygotowanie się do jazdy - zadania egzaminacyjne...
  7. Jak ustawić lusterka w samochodzie - martwe pole
  8. Uruchomianie silnika kolejne czynności rozpoczęcie jazdy...
  9. Jazda z silnikiem diesla
  10. Jak uruchomić silnik gdy rozładowany akumulator
  11. Jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu i po łuku - zadania egzaminacyjne ...
  12. Ruszanie na wzniesieniu
  13. Ruszanie samochodem krok po kroku 
  14. Parkowanie prostopadłe wjazd przodem po prawej ...
  15. Parkowanie równoległe wjazd tyłem po prawej stronie...
  16. Parkowanie prostopadłe wjazd przodem po lewej stronie...
  17. Parkowanie skośne wjazd przodem - zadania egzaminacyjne...
  18. Zawracanie parkowanie tyłem - zadania egzaminacyjne...
  19. Zawracanie tyłem z wykorzystaniem bramy zatoki podjazdu...
  20. Jak nie jeździć po krawężnikach
  21. Przewóz dzieci do szkół GIMBUS
  22. Włączanie się do ruchu przykłady i obowiązki
  23. Hamowanie od prędkości 50 km/h do zatrzymania w wyznaczonym miejscu...
  24. Hamowanie z system ABS zapobieganie blokowaniu się kół...
  25. Hamowanie w sytuacjach awaryjnych
  26. Jak włączyć wycieraczki szyby przedniej i tylnej ...
  27. Zaparowane zamarznięte szyby na egzaminie co robić...
  28. Gimbus autobus szkolny
  29. Pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach - różne sytuacje drogowe ...
  30. Pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach( RONDA) ...
  31. Sygnały dawane przez kierującego ruchem i sygnalizatory świetlne...
  32. Sygnalizacja świetlna do kierowania ruchem
  33. Znaki Ostrzegawcze Tabliczki do znaków
  34. Znaki Zakazu
  35. Znaki Nakazu
  36. Znaki Informacyjne
  37. Znaki Kierunku i Miejscowości
  38. Znaki Uzupełniające
  39. Znaki Poziome
  40. Wymijanie, omijanie i cofanie
  41. Wyprzedzanie
  42. Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu
  43. Kupuję samochód co sprawdzić ? Kredyty bankowe na samochód ...
  44. Jak zmienić koło w samochodzie
  45. Oznakowanie miejsca awaryjnego postoju pojazdu
  46. Jak uzyskać numer PKK - Profil Kandydata Na Kierowcę...
  47. Wydawanie Prawa Jazdy
  48. Baza pytań egzaminacyjnych testy na prawo jazdy Pliki do Pobrania dla kursantów Na...
  49. Trasa egzaminacyjna nauka jazdy w ruchu drogowym
  50. Instruktor Dariusz - PLAN NAUCZANIA - BADANIA LE...
  51. JAZDY DOSZKALAJĄCE Instruktor  698 315 915 ...
  52. KURS PRAWA JAZDY kat. B  "patentynamanewry"
  53. Dostęp do TRAS EGZAMINACYJNYCH - z komentarzem instruktora...
  54. Blog Nauki Jazdy "patentynamanewry" Instruktor prowadzący DARIUSZ...
  55. Nowe kryterium egzaminu praktycznego - eko jazda
  56. WYKŁADY NOWOŚĆ program do nauki teorii na prawo jazdy
  57. Egzamin w WORD pojazdem OSK

  Kurs prawa jazdy szkoła nauki jazdy Warszawa Okęcie Ochota Mokotów
  Nauka jazdy Warszawa Okęcie Ochota Mokotów 
  Prawo jazdy Warszawa 

  Szkoła jazdy Ursynów Mokotów Ochota 

  3 komentarze:

  1. Z całą pewnością ruch drogowy jest niezwykle ważny i musimy wiedzieć te wszystkie kwestie. Jak dla mnie bardzo ważną sprawą jest również posiadanie sprawnego samochodu. Całkiem niedawno gdy mój pojazd się popsuł to na szczęście pomoc drogowa http://www.pomocdrogowapoznan.pl/ pojawiła się błyskawicznie.

   OdpowiedzUsuń
  2. Ja już niestety tych rzeczy nie pamiętam, ale w sumie fajnie jest czasami je sobie przypomnieć. Na ten moment jeśli chodzi o mnie to najbardziej interesują mnie kwestie ubezpieczenia. Nawet już czytałem niedawno na stronie https://kioskpolis.pl/skladka-ubezpieczeniowa/ czym jest składka ubezpieczeniowa.

   OdpowiedzUsuń
  3. Świetnie jest ten artykuł. Mam nadzieję, że będzie ich więcej.

   OdpowiedzUsuń

  Szkoła Nauki Jazdy BARTOSZ ul. Radarowa 32 Warszawa tel. 698 315 915 Kurs Prawa Jazdy kat. B i JAZDY DOSZKALAJĄCE kat B

  W ofercie Szkoły Nauki Jazdy BARTOSZ ul Radarowa 32 Warszawa  „ patentynamanewry ” : INFORMACJE O KURSIE kat. B   KURS KATEGORIA kat B ...